ALGEMENE VOORWAARDEN (2014) DUIJGHUIJZEN HANDEL & TRANSPORT V.O.F.
 
Artikel 1: definities
1.1                In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • verkoper:                        Duijghuijzen Handel & Transport v.o.f.;
 • koper:        iedere wederpartij van verkoper;
 • deze voorwaarden:  onderhavige Algemene Voorwaarden van Duijghuijzen Handel & Transport v.o.f.
 
Artikel 2: toepasselijkheid
2.1                Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2.2                De algemene voorwaarden van koper worden door verkoper niet aanvaard en door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
Artikel 3: offertes, prijzen
3.1                Elke aanbieding van verkoper is een uitnodiging tot het doen van een aanbod en geschiedt vrijblijvend.
3.2                Een mededeling van koper inhoudende dat zij een aanbieding van verkoper aanvaardt, is slechts een aanbod van koper aan verkoper. Een overeenkomst komt eerst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van dat aanbod door verkoper. Verkoper kan aan die aanvaarding de voorwaarde verbinden dat zij binnen een nader aan te duiden termijn een ondertekende opdrachtbevestiging van koper retour ontvangt. Eerst wanneer die ondertekende opdrachtbevestiging binnen de gestelde termijn door verkoper is ontvangen kan koper nakoming van de overeenkomst verlangen.
3.3                Alle door verkoper vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.


Artikel 4: levering, levertijd
4.1                Levering geschiedt franco werk op vrachtwagen ongelost of af magazijn.
4.2                Bij levering franco werk op vrachtwagen ongelost gaat het risico van tenietgaan of achteruitgaan van zaken over op koper op het moment van aanvang van het lossen. Bij levering af magazijn, gaat dat risico over op koper vanaf het moment van terhandstelling.
4.3                Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die koper ten gevolge van een te late levering direct of indirect lijdt.


Artikel 5: afnameverplichting
5.1                Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
5.2                Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de kosten van opslag, verschuldigd zijn. De kosten van opslag worden vastgesteld op 10% van de verkoopprijs per maand of gedeelte van een maand, exclusief btw, onverminderd het recht van koper op vergoeding van aanvullende schadevergoeding.


Artikel 6: deelleveringen
6.1                Koper en verkoper kunnen deelleveringen overeenkomen.
6.2                Zaken dienen in geval van deelleveringen uiterlijk binnen drie maanden na eerste levering geheel te zijn afgenomen. Indien geen datum van eerste levering is overeengekomen, moeten de zaken in het geheel binnen vier maanden na datum waarop verkoper de opdracht heeft bevestigd worden afgenomen.
6.3                Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.4                De opslag van zaken die in delen worden geleverd komt voor rekening en risico van de koper. Verkoper is gerechtigd voor de opslag een vergoeding van tenminste 10% van de verkoopprijs per maand of gedeelte van een maand in rekening te brengen, te vermeerderen met btw.


Artikel 7: technische afwijkingen
7.1                Om technische redenen kunnen producten qua maat, gewicht en kleur in geringe mate  van elkaar verschillen en kunnen zij eveneens in geringe mate afwijken van getoonde modellen of voorbeelden. Verkoper hanteert bij leveringen de standaard fabriekstoleranties ten aanzien van voornoemde afwijkingen.
7.2                De in het vorige lid genoemde afwijkingen zijn geen grond voor weigering van de levering, ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van korting of schadevergoeding.


Artikel 8: wijzigingsbevoegdheid
8.1                Verkoper is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken. Indien verkoper van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen zaak, is koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Koper heeft deze bevoegdheid gedurende een week nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.
8.2                Indien de afwijkende zaak een hogere prijs heeft, wordt die hogere prijs bij koper in rekening gebracht.
 
Artikel 9: garantie
9.1                Voor alle door verkoper geleverde zaken geldt uitsluitend de fabrieksgarantie van de oorspronkelijke leverancier, voor zover verkoper daarop aanspraken kan maken. Daarnaast bestaat voor verkoper geen enkele garantieverplichting.
9.2                De garantie vervalt zodra de zaken door een ander dan verkoper zijn bewerkt of verwerkt.
9.3                Koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:
 • verkoper tot tweemaal toe een poging heeft gedaan het zelfde gebrek volledig te herstellen of te verhelpen, deze pogingen zonder afdoende resultaat zijn gebleven en het gebrek ernstig genoeg is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; of
 • koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
   
Artikel 10: eigendomsvoorbehoud
10.1             Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle zaken en al hetgeen verkoper voor het overige nog te vorderen heeft van koper heeft voldaan.
10.2             Door verkoper afgeleverde zaken die krachtens het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
10.3             Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
10.4             Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is verkoper gerechtigd afgeleverde zeken waarop het in eerste lid bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of een derde weg te (doen) halen. De koper is verplicht op eerste verzoek van verkoper hiertoe alle medewerking te verlenen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van koper op aanvullende schadevergoeding.


Artikel 11: gebreken, klachttermijnen
11.1             Koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst, te weten: 
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de geleverde zaken in aantal overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 • of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of normale handelsdoeleinden.
11.2             Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient koper deze binnen acht werkdagen na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper.
11.3             Niet zichtbare gebreken dient koper binnen acht werkdagen na ontdekking schriftelijk te melden aan verkoper. Een jaar na aflevering vervalt elke aansprakelijkheid van verkoper voor niet zichtbare gebreken van de gekochte zaken.


Artikel 12: prijsverhoging
12.1             Verkoper is gerechtigd een overeengekomen prijs of gedeelte daarvan te verhogen in verband met nieuwe of aangepaste overheidsmaatregelen of maatregelen van andere daartoe gerechtigde organen, alsmede prijsstijgingen van grondstoffen, onderdelen van de gekochte zaken en overige kosten die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst moeten worden gemaakt.
12.2             Koper wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van prijswijzigingen.
12.3             Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft koper gedurende 7 dagen na mededeling van die prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.


 
 
Artikel 13: betaling
13.1             Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
13.2             Na het verstrijken van voornoemde termijn is koper in verzuim. Koper is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente (overeenkomstig artikel 6:119a BW) + 2%.
13.3             In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.4             Door koper gedane betalingen strekken eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de opeisbare facturen naar rato van ouderdom, ook als koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.5             Bij het uitblijven van betalingen is verkoper gerechtigd de nakoming van later geplaatste en reeds bevestigde opdrachten op te schorten, of die overeenkomsten buitengerechtelijk te ontbinden.


Artikel 14: incassokosten
14.1             Alle kosten van invordering van betalingen of nakoming van verplichtingen van koper welke door verkoper noodzakelijk geacht worden, daaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van koper. Als bewijs van verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de declaratie van de betreffende raadsman of gemachtigde.
14.2             In ieder geval is verkoper steeds gerechtigd de vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten vast te stellen op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente, met een minimum van € 100,--.


Artikel 15: aansprakelijkheid
15.1             Elke aansprakelijkheid van verkoper voor schade direct of indirect geleden door koper, van welke aard dan ook, verband houdende met de door verkoper geleverde of afgegeven zaken of werkzaamheden, of daarbij gemaakte fouten, dan wel veroorzaakt door handelen of nalaten van verkoper en/of haar personeel dan wel, van personen die door haar te werk zijn gesteld, is uitgesloten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
15.2             Voor zover verkoper gehouden is tot vergoeding van geleden schade, wordt de schade vergoed tot maximaal de schade die verkoper daadwerkelijk bij haar leverancier kan claimen. De te vergoeden schade is bovendien te allen tijde beperkt tot het bedrag van de met koper overeengekomen prijs, arbeidsloon daarin niet begrepen.


Artikel 16: overmacht
16.1             Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen.
16.2             Onder overmacht zijn in elk geval, doch niet uitsluitend, begrepen omstandigheden waardoor:
 • de aanvoer van grondstoffen naar de leverancier van verkoper;
 • de vervaardiging van het verkochte;  dan wel
 • de levering of montage van het verkochte;
wordt vertraagd of verhinderd, en die in redelijkheid niet aan verkoper kunnen worden toegerekend.
16.3             In geval van overmacht is verkoper gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot vergoeding van enigerlei schade ontstaat.


Artikel 17: rechten van derden
17.1             Koper vrijwaart verkoper tegen iedere aanspraak van derden ter zake van inbreuk op rechten, daaronder begrepen die van intellectuele en industriële eigendommen, op door koper aan verkoper geleverde en/of ter beschikking gestelde stukken, bijvoorbeeld ontwerpen, tekeningen en dergelijke, indien deze door of in opdracht van koper zijn ontwikkeld of tot stand gebracht, op basis waarvan verkoper werkzaamheden verricht of heeft verricht. Koper verplicht zich tot vergoeding van alle schade aan verkoper, die deze lijdt en/of zal kunnen lijden als gevolg van acties jegens haar van gerechtigden met betrekking tot rechten, waaronder industriële en of intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 18: geschillen
18.1             Op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing.
18.2             Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar verkoper gevestigd is.


Artikel 19: wijziging voorwaarden
19.1             Verkoper is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld of kenbaar gemaakt.